Pravidla a podmínky Služby (“Pravidla”)

Naposledy aktualizováno: 23. ledna 2016

Než začnete používat web https://cz.intelligentlabs.org (dále jen „Služba“) provozovaný společností Rad One LTD („nás“, „my“,”naše”). Přečtěte si pozorně tyto Pravidla a Podmínky služby („Podmínky“, „Podmínky služby“). Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek .Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další uživatele, kteří ke Službě přistupují nebo ji používají.

Vstupem nebo používáním Služby souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami vázáni. Pokud s některou částí těchto Podmínek nesouhlasíte, nesmíte mít ke Službě přístup.

Nákupy 

Doporučujeme vám seznámit se s právy obsaženými v Zákoně o prodeji zboží z roku 1979  (Sale of Goods Act 1979), v Zákoně o nekalých smluvních podmínkách z roku 1977  (Unfair Contract Terms Act 1977)  a v Nařízení o nekalých podmínkách v nařízení o spotřebitelských smlouvách z roku 1999 (Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999). 

Pokud si přejete zakoupit jakýkoli produkt nebo službu zpřístupněnou prostřednictvím této Služby (dále jen „nákup“), můžete být vyzváni k zadání určitých informací týkajících se Vašeho nákupu, včetně čísla Vaší kreditní karty, data platnosti Vaší kreditní karty, Vaší fakturační adresy a dodacích údajů.

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používat jakékoli kreditní karty nebo jiné platební metody v souvislosti s jakýmkoli nákupem; a že (ii) informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a úplné. Výslovně souhlasíte s tím, že Rad One LTD nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku předložení nepravdivých nebo nepřesných informací.

Poskytnutím těchto informací nám dáváte právo poskytovat tyto informace třetím stranám za účelem usnadnění dokončení Nákupů.

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout nebo zrušit objednávku z důvodů včetně, ale bez omezení na: dostupnost produktu nebo služby, chyby v popisu nebo ceně produktu nebo služby, chyba v objednávce nebo jiné důvody. Výslovně souhlasíte s tím, že společnost Rad One LTD nemůže přijmout žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku takového zrušení.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit vaši objednávku v případě podezření z podvodu nebo neoprávněné nebo nezákonné transakce.

Nabízíme 30 denní záruku vrácení peněz na všechny produkty. Prosíme abyste nás kontaktovali na support@intelligentlabs.org s vaším ID objednávky pro více informací.

Nabízíme 3 přepravní standardy:

  • Prioritní (1-2 dny)
  • Standardní (5-7 dní)
  • Expresní (2-5 dní)

Vrácení peněz

V případě, že nejste s nákupem 100% spokojeni, můžete zakoupený produkt vrátit a získat za něj plnou náhradu. Popřípadě jej lze také vyměnit za jiný výrobek, ať už stejný nebo nějaký jiný.

Produkt můžete vrátit až 30 dní od data zakoupení. Pro vrácení peněz prosíme, abyste nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu: support@intelligentlabs.org.

Dostupnost, chyby a nepřesnosti

Na naší Službě neustále aktualizujeme naši nabídku produktů a služeb. Na naší Službě se mohou vyskytovat tiskové chyby. Některé zde dostupné produkty nebo služby mohou být mylně popsány, nesprávně popsány nebo nedostupné a můžeme zaznamenat zpoždění při aktualizaci informací o Službě a v naší reklamě na jiných webových stránkách. Výslovně souhlasíte s tím, že jakákoli taková nabídka produktu nebo služby nepředstavuje legální nabídku, která by mohla vyvolat právní důsledky.

Nemůžeme a nezaručujeme přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací, včetně cen, obrázků produktů, specifikací, dostupnosti a služeb. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat informace a opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí. Sekce„Dostupnost, Chyby a Nepřesnosti“ se nedotýká stávajících zákonných práv.

Soutěže, loterie a propagace

Jakékoli soutěže, loterie nebo jiné propagační akce (souhrnně „Propagace“) zpřístupněné prostřednictvím této Služby se mohou řídit pravidly, která jsou oddělená od těchto Podmínek. Pokud se účastníte jakýchkoli propagačních akcí, přečtěte si příslušná pravidla a naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla pro propagaci v rozporu s těmito podmínkami, jsou aplikovány právě pravidla pro Propagaci. Podmínky jakékoli jiné „Propagace“ jsou nezávislé na této dohodě.

Účty

Když u nás vytvoříte účet, musíte nám vždy poskytnout přesné, úplné a aktuální informace. Pokud tak neučiníte, jedná se o porušení Podmínek, které může mít za následek okamžité ukončení Vašeho účtu v naší Službě.

Jste zodpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup k naší Službě, a současně i za jakékoli činnosti nebo akce prováděné pod Vaším heslem, ať už jej používáte v naší Službě nebo ve službách třetích stran.

Souhlasíte s tím, že Vaše heslo nezveřejníte žádné třetí straně. Jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití Vašeho účtu, musíte nás okamžitě informovat.

Jako uživatelské jméno nesmíte používat jméno jiné osoby nebo subjektu, které není k dispozici v souladu s právními předpisy, jméno nebo ochrannou známku, která podléhá jakýmkoli právům jiné osoby nebo subjektu jiného než jste Vy bez příslušného oprávnění, ani jméno, které je jinak urážlivé, vulgární nebo obscénní. Výslovně souhlasíte s tím, že nemůžeme nést odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nepravdivých prohlášení, které v tomto ohledu učiníte.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, funkce a vzhled jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Rad One LTD a jejích poskytovatelů licence. Služba je chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony Spojeného království a dalších cizích zemí. Naše ochranné známky a vizuální podoba nesmějí být použity ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu Rad One LTD.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností Rad One LTD.

Rad One LTD nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Rad One LTD nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za žádné škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené, či v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na / prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete Rad One LTD, jeho držitele a poskytovatele licence, jejich zaměstnance, dodavatele, agenty, úředníky a ředitele bránit, a současně poskytnete náhradu škody a zbavíte odpovědnosti před a proti jakýmkoli nárokům, škodám, povinnostem, ztrátám, závazkům, nákladům nebo dluhům a výdajům (včetně, ale nikoli pouze poplatků za právní zastoupení), které vyplynuly a nebo vznikly a) z Vašeho používání a přístupu ke Službě Vámi nebo jakoukoli osobou, která používá Váš účet a heslo, nebo b) porušením těchto Podmínek.

Omezení odpovědnosti

Rad One LTD ani její ředitelé, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé nebo přidružené společnosti nesmějí v žádném případě odpovídat za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody, včetně a mimo jiné – ztráty zisku, dat, užitku, přízně nebo jiné nehmotné ztráty, které vyplývají z (i) Vašeho přístupu ke Službě nebo jejího použití nebo nemožnosti přístupu ke Službě; (ii) jakéhokoli jednání nebo obsahu jakékoli třetí strany v naší Službě; (iii) veškerý obsah získaný ze Služby; a (iv) neoprávněný přístup, použití nebo změna vašich přenosů nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, zda jsme byli nebo nebyli informováni o možnosti takové škody, a dokonce i pokud se zjistí, že náprava uvedená v tomto dokumentu selhala ve svém základním účelu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Vaše používání Služby je na Vaše výhradní riziko. Služba je poskytována na základě toho, že „JE TAKOVÁ JAKÁ JE“ a „K DISPOZICI“. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování nebo průběhu plnění.

Rad One LTD nezaručuje jejím dceřiným společnostem, přidruženým společnostem a poskytovatelům licencí že: a) služba bude fungovat nepřetržitě, bezpečně nebo bude k dispozici v jakémkoli konkrétním čase nebo místě; b) veškeré chyby nebo vady budou opraveny; c) Služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty; d) výsledky používání Služby splní Vaše požadavky.

Vyloučení

Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného a bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení těchto podmínek, nebude Rad One LTD za žádných okolností odpovědný za Vás nebo jakoukoli jinou osobu ani za jakoukoli nepřímou, náhodnou, následnou, zvláštní, represivní nebo příkladnou ztrátu nebo škodu vyplývající z Vašeho používání Služby, v souvislosti s Vaším používáním Služby nebo souvisejícími s těmito Podmínkami, Předmětem těchto Podmínek, ukončením těchto Podmínek nebo jinak, včetně, ale bez omezení na osobní újmu, ztrátu dat, podnikání, trhy, úspory, příjem , zisky, použití, výrobu, pověst nebo přízeň, předvídaná nebo jiná či hospodářská ztráta podle jakékoli teorie odpovědnosti (ať už ve smlouvě, deliktu, přísné odpovědnosti nebo jakékoli jiné teorii nebo právu nebo právu nebo ekvitě), bez ohledu na jakoukoli nedbalost nebo jiné zavinění nebo protiprávní jednání (mimo jiné včetně hrubé nedbalosti a zásadního porušení) ) společností Rad One LTD nebo jakoukoli osobou, za kterou je Rad One LTD odpovědná, a to i v případě, že byla Rad One LTD informována o možnosti vzniku takové ztráty nebo poškození.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše nedodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za zřeknutí se těchto práv. Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek soudem prohlášeno za neplatné nebo nevynutitelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují a zneplatňují veškeré předchozí dohody, které mezi námi ohledně této služby mohly vzniknout.

Změny

Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit nebo nahradit. Pokud je změna významná, pokusíme se poskytnout upozornění nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nových Podmínek. To, co představuje podstatnou změnu, bude stanoveno podle našeho výhradního uvážení.

Pokračováním v přístupu nebo používání naší Služby i poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete revidovanými Podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, musíte službu přestat používat.

Zásady ochrany osobních údajů a zásady souborů cookies

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání cookies. Souhlasíte s tím, že tvoří součást těchto Podmínek. Než začnete Službu používat, musíte si přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady cookies.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli otázek ohledně těchto Pravidel a podmínek nás prosím kontaktujte.

Využijte slevu 15% na Vaši první objednávku

Pro obdržení 15% slevového kupónu zadejte Váš e-mail